Tổ chức, doanh nghiệp và cơ quan thuế cần đồng bộ dữ liệu hóa đơn điện tử

18/03/2019 Đăng bởi: Đặng Văn Chuyên

Việc đồng bộ dữ liệu hóa đơn điện tử sẽ tạo điều kiện vô cùng thuận lợi cho việc quản lý, thanh tra, kiểm tra của cơ quan thuế. Theo đó, để đưa hệ thống dữ liệu hóa đơn vào hoạt động và kết nối thuận lợi thì cần thiết phải có sự tham gia của cơ quan chức năng và doanh nghiệp.
Cơ quan chức năng có trách nhiệm xây dựng và quản lý dữ liệu hóa đơn

Để xây dựng được hệ thống dữ liệu hóa đơn điện tử đồng bộ, đòi hỏi sự tham gia chặt chẽ của các cơ quan chức năng. Trên tinh thần quyết liệt đó, căn cứ tại Khoản 1, 2 Điều 25 Nghị định 119 Chính phủ đã giao trách nhiệm cho Tổng cục Thuế tổ chức xây dựng, quản lý và phát triển cơ sở dữ liệu, hạ tầng kỹ thuật của hệ thống thông tin về hóa đơn; tổ chức thực hiện nhiệm vụ thu thập, xử lý thông tin, quản lý cơ sở dữ liệu hóa đơn và bảo đảm duy trì, vận hành, bảo mật, đảm bảo an toàn, an ninh hệ thống thông tin về hóa đơn. Tổng cục Thuế phải phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để trao đổi thông tin, kết nối mạng trực tuyến.

 Đồng thời, trong Nghị định 119 cũng quy định đối với các tổ chức, đơn vị: Cục quản lý thị trường, Tổng cục quản lý đất đai, Tổng cục quản lý tài nguyên khoáng sản, cơ quan công an, giao thông, y tế và các cơ quan khác có liên quan kết nối chia sẻ thông tin, dữ liệu liên quan cần thiết trong lĩnh vực quản lý của đơn vị với Tổng cục Thuế để xây dựng cơ sở dữ liệu hóa đơn điện tử.

Doanh nghiệp, tổ chức có trách nhiệm chia sẻ, kết nối dữ liệu hóa đơn điện tử

Doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị sử dụng hóa đơn điện tử sẽ có trách nhiệm vô cùng quan trọng trong việc xây dựng hệ thống dữ liệu hóa đơn điện tử. Theo đó, tại Điều 29 Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định rõ đến việc chia sẻ, kết nối thông tin, dữ liệu hóa đơn, cụ thể:

- Các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế sản xuất, kinh doanh ở các lĩnh vực: điện lực; xăng dầu; bưu chính viễn thông; vận tải hàng không, đường bộ, đường sắt, đường biển, đường thủy; nước sạch; tài chính tín dụng; bảo hiểm; y tế; kinh doanh thương mại điện tử; kinh doanh siêu thị; thương mại thực hiện hóa đơn điện tử và cung cấp dữ liệu hóa đơn điện tử theo quy định của Bộ Tài chính.

- Các tổ chức tín dụng, ngân hàng thương mại, tổ chức có chức năng thanh toán định kỳ cung cấp dữ liệu điện tử về giao dịch thanh toán qua tài khoản của các tổ chức, cá nhân cho cơ quan thuế theo định dạng dữ liệu chuẩn theo quy định của Bộ Tài chính.

- Tổ chức sản xuất, nhập khẩu những sản phẩm chịu thuế tiêu thụ đặc biệt thuộc đối tượng sử dụng tem theo quy định của pháp luật thực hiện kết nối thông tin về in và sử dụng tem, tem điện tử giữa tổ chức sản xuất, nhập khẩu với cơ quan quản lý thuế. Thông tin về in, sử dụng tem điện tử là cơ sở để lập, quản lý và xây dựng cơ sở dữ liệu hóa đơn điện tử. Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, sử dụng tem quy định tại khoản này, tiền thu được từ việc cấp tem đảm bảo bù đắp chi phí in và sử dụng tem.

Đối với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, toàn bộ thông tin hóa đơn của doanh nghiệp sẽ được lưu tại cơ quan thuế, còn đối với hóa đơn điện tử thông thường thông tin hóa đơn cũng dễ dàng, liên tục được tập trung và chuyển đến đơn vị quản lý thuế của doanh nghiệp. Từ đó, cơ quan thuế có thể đánh giá chính xác hơn về tình hình sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp, nhận định nguy cơ và các doanh nghiệp thuộc diện rủi ro về thuế, khắc phục tình trạng làm giả hóa đơn, lập hóa đơn sai lệch cũng như phục vụ cho quá trình kiểm tra thông tin hóa đơn lưu thông….

Viết bình luận của bạn: