Mô hình triển khai Hóa đơn điện tử

 

 

Tính năng dành cho Người mua hàng

Tra cứu hóa đơn tiện lợi nhanh chóng