Gói dịch vụ

ĐKM FPT 1 NĂM

1.600.000₫

ĐKM FPT 2 NĂM

2.300.000₫

ĐKM FPT 3 NĂM

2.500.000₫

ĐKM NEWCA 1 NĂM

1.350.000₫

ĐKM NEWCA 2 NĂM

1.450.000₫

ĐKM NEWCA 3 NĂM

1.500.000₫

ĐKM VINA 1 NĂM

1.400.000₫

ĐKM VINA 2 NĂM

1.700.000₫

ĐKM VINA 3 NĂM

1.900.000₫